Aktualności
31 STYCZNIA 2018 15:13
Autor: Administrator

17 STYCZNIA 2018 09:25
Autor: Administrator

Konferencja odbędzie się  w Audytorium WUM w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61 w dni 24 maja 2018.

W Programie konferencji m. in:
•    Prezentacja aktualnego stanu prawnego i harmonogramu prac legislacyjnych nad ustawą o badaniach klinicznych
•    Debata ekspertów „Innowacja po polsku”
•    Debata z przedstawicielami pacjentów i organizacji parasolowych „Badania kliniczne – korzyść czy ryzyko dla pacjenta”
•    Dyskusja nad kierunkiem rozwoju ośrodków badawczych 
 


12 GRUDNIA 2017 12:39
Autor: Administrator
16 listopada 2017  e-rozwiązania w medycynie, czyli jak eHR i eICF zrewolucjonizują badania kliniczne
21 lutego 2018 Badania kliniczne faz wczesnych
19 kwietnia 2018    Niekomercyjne badania kliniczne

 

Informacje na temat poszczególnych spotkań będą pojawiały się z odpowiednim wyprzedzeniem. Osobą odpowiedzialną za powyższe wydarzenia jest Karol Szczukiewicz (karol.szczukiewicz@gmail.com).


16 LISTOPADA 2017 09:03
Autor: Administrator

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl zaprasza na seminarium "e-rozwiązania w medycynie, czyli jak eHR i eICF zrewolucjonizują badania kliniczne", które odbędzie się już 16 listopada 2017r. w Auli Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej (IMDiK) przy ul. Pawińskiego 5 w Warszawie, w godzinach 13:30-16:30.

 

Udział w Seminarium jest darmowy dla członków Stowarzyszenia GCPpl z opłaconymi składkami. Koszt udziału pozostałych osób to 200zł (do uregulowania na miejscu).

 

Strona wydarzenia dostępna jest na portalu Facebook: link

 

Ostatnia aktualizacja z dnia 15 listopada 2017.


3 LIPCA 2017 08:27
Autor: Administrator

Serdecznie informujemy, że dnia 30 czerwca 2017 odbędzie się Seminarium w biurze RPO.

Zaproszenie znajduje się pod następującym adresem: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/seminarium-w-biurze-rpo-wybrane-aspekty-praw-cz%C5%82owieka-bioetyka-prawa-pacjenta-umieraj%C4%85cego


31 MAJA 2017 10:49
Autor: Administrator

Hasłem tegorocznej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 25 maja 2017 było „Badania kliniczne – porozmawiajmy o innowacjach”. Spotkanie współorganizowały INFARMA, GCPpl oraz PolCRO przy honorowym udziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowanie było ogromne i frekwencja dopisała (ponad 1000 osób zarejestrowanych, wśród nich pracownicy CRO, branży farmaceutycznej, przedstawiciele ośrodków badawczych i organizacji pacjenckich oraz studenci).

Tematem przewodnim spotkania były innowacje w obszarze badań klinicznych. Eksperci dyskutowali także na temat znaczenia unijnego Rozporządzenia 536/2014 dla rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce. Po raz pierwszy zaprezentowano rekomendacje Zespołu ds. badań klinicznych przy Ministrze Zdrowia, który pracował w trakcie ostatniego roku i w końcu kwietnia 2017 przedłożył Ministrowi Zdrowia swoje zalecenia. Dla naszego środowiska to temat niezwykle ważny (według ankiety prowadzonej w czasie rejestracji 70% respondentów wskazało ten temat jak najważniejszy). Niestety zabrakło obecności i większego zainteresowania rozwojem badań klinicznych ze strony decydentów i ustawodawcy. Minister Zdrowia oraz Minister Rozwoju, pomimo wcześniejszych zapewnień nie przybyli na nasze spotkanie. To pokazuje jak wiele mamy do zrobienia, aby zainteresować politycznych decydentów tematyką badań klinicznych. Potrzeba dialogu pomiędzy interesariusza rynku badań klinicznych oraz wypracowanie dobrych rozwiązań prawnych pozostaje kluczowym zadaniem na najbliższy rok. Ważną częścią konferencji była debata z udziałem ekspertów, którą poprowadziła redaktor Iwona Schymalla. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się: 

  • Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  • mec. Olga Zielińska, Ministerstwo Zdrowia, Dep. Polityki Lekowej i Farmacji

  • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie

  • dr n. med. Beata Jagielska, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i  Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

  • dr n. med. Andrzej Dąbrowski, Członek Komisji Bioetycznej przy Warszawskiej OIL

  • Katarzyna Ziemian-Jurkowska, INFARMA, Wiceprzewodnicząca grupy roboczej ds. badań klinicznych

  • Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich, Przewodniczący  Komitetu Koordynacyjnego EUPATI w Polsce

  • dr n. med. Wojciech Masełbas, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO

  • dr. n. med. Antoni Jędrzejowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl)

Tytuł „Legislacja dla innowacji” wskazuje jaki był przewodni temat dyskusji. Zarówno badacze, jak i lekarze-klinicyści, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz firm-sponsorów byli jednomyślni w kwestii stworzenia szerokiego pakietu wsparcia ze strony krajowego regulatora dla wszystkich podmiotów zajmujących się badaniami klinicznymi. Reprezentująca podczas debaty Ministerstwo Zdrowia mec. Olga Zielińska zapewniła uczestników, że w resorcie zdrowia rozpoczęły się prace nad ustawą o badaniach klinicznych, jednak przyjmując nawet szybką ścieżkę legislacyjną, ustawa może wejść w życie nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. Reportaż z tej debaty przedstawimy wkrótce na YouTube.

Druga część konferencji była poświęcona równie ciekawym i ważnym tematom takim jak: dostępność nowoczesnych terapii, standardy jakości w badaniach klinicznych, rozwój badań klinicznych w onkologii, sposoby rekrutacji uczestników badań.  Zdaniem Nick’a Sykes’a, Senior Director Worldwide Safety & Regulatory w firmie Pfizer, czynnikiem ograniczającym pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii, nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach, są przede wszystkim obowiązujące regulacje administracyjno-prawne. Wiele dyskusji wywołało wystąpienie Marcina Makowskiego (Head of Centralized Monitoring, AstraZeneca) poświęcone kwestii granic tolerancji w zakresie jakości badań klinicznych. Nie zabrakło także ważnego głosu przedstawicieli badaczy i środowiska akademickiego. Prof. Piotr Rutkowski podkreślił znaczenie badań klinicznych w szczególności dla pacjentów onkologicznych w Polsce. Objęcie pacjenta badaniem klinicznym w naszym kraju znacząco poprawia jego rokowania na powrót do zdrowia, czego nie obserwuje się w innych krajach, o większym dostępie do innowacyjnych terapii. Nie można zapominać o konieczności rozwoju badań niekomercyjnych. O tym, że badania kliniczne stanowią integralny element procesu tworzenia leków wspominał prof. Piotr Wysocki, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej prezentacji zaakcentował konieczność dostępu do informacji o prowadzonych badaniach dla pacjentów i lekarzy. Stąd potrzeba stworzenia rejestru badań onkologicznych, które powinien być gotowy we wrześniu 2017. Na zakończenie konferencji Magdalena Margasińska-Brach z POLCRO zaprezentowała nowoczesne narzędzia rekrutacji uczestników do badań klinicznych, m.in. media społecznościowe, zintegrowane kampanie informacyjne oraz włączenie organizacji pacjenckich.

Tematyka Konferencji była urozmaicona a wykłady na wysokim poziomie co potwierdziły liczne komentarze jakie otrzymaliśmy od uczestników zaraz po jej zakończeniu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, panelistom i uczestnikom Konferencji za udział w spotkaniu i już teraz zapraszamy na następne spotkanie w maju 2018!

 

Materiały z konferencji:

 

Galeria:


18 MAJA 2017 12:18
Autor: Stowarzyszenie GCPpl

Zarząd Stowarzyszenia wita na nowej stronie GCPpl. Portal został przygotowany we współpracy z naszym partnerem technologicznym, firmą 2KMM. Mamy nadzieję, że spełni on oczekiwania sympatyków badań klinicznych oraz członków samego Stowarzyszenia.

Aby zachować dostęp do wszystkich informacji, do momentu uzyskania pełnej funkcjonalności nowej strony poprzednia wersja serwisu będzie dostępna pod adresem: http://gcppl.allwelt.pl/

W najbliższym czasie odbędzie się również przeniesienie wszystkich aktywnych użytkowników do nowego serwisu. Wszelkie informacje zostaną przesłane drogą mailową na adresy podane podczas rejestracji.


18 MAJA 2017 12:14
Autor: Stowarzyszenie GCPpl

Plan Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz

Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

13 czerwca 2017

ulica Pawińskiego 5, Warszawa

Godz. PUNKT PROGRAMU

13:30

Rejestracja, kawa, czas na opłacenie składek członkowskich

14:00

Pierwszy termin Obrad Walnego Zebrania Członków

 

W przypadku braku kworum:

14:00 - 14.30

Przygotowania do rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 536/2014 z perspektywy URPL. Szanse i zagrożenia dla badań klinicznych w Polsce

Pani Ewa Ołdak, Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych Produktów Leczniczych, URPL

14:30 – 15.00

Rekomendacje Zespołu przy Ministrze Zdrowia w sprawie badań klinicznych i co dalej? Brainstorming i dalsze aktywności

Pan Antoni Jędrzejowski

15:00

Drugi termin Obrad Walnego Zebrania Członków

(Agenda załączona osobno)

17:30

Zakończenie Walnego Zebrania Członków

 

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz

 

Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

13 czerwca 2017

ulica Pawińskiego 5, Warszawa

 

  PUNKT PROGRAMU

1.

Wybór Przewodniczącego, Wybór Protokolanta

2.

Stwierdzenie obecności kworum oraz ważności zebrania

Wybór Komisji Skrutacyjnej,

Przyjęcie porządku obrad

3.

Przedstawienie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego

4.

Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej

5.

Głosowania nad przyjęciem sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej - głosowania jawne

6.

Głosowanie nad Uchwałą w sprawie przeznaczenia zysków z działalności Stowarzyszenia wypracowanych w roku 2016

7.

Głosowanie nad Uchwałą w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia w zakresie sposobu przystępowania nowych członków do Stowarzyszenia

8.

Ogłoszenie wyników głosowania

9.

Zamknięcie Zebrania


Wydarzenia