Aktualności
8 CZERWCA 2021 14:08
Autor: Natasza Sarnowska-Dywan

Zaproszenie dla lekarzy POZ do udziału w szkoleniu dotyczącym badań klinicznych

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców firmy GP4research sp. z o.o. oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00 w formie stacjonarnej *.

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

 • Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.  

 • Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.

 • Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.

 • Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.

 • Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.

 • Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.

 • Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.

 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.

 • Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.

 • Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.

 • Nadzór nad bezpieczeństwem leku.

Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):

 • Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.

 • Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.

 • Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.

 • Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ.

Szkolenie dedykowane jest dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z różnych rejonów geograficznych Polski. Szczegóły o terminach i lokalizacji szkoleń będą publikowane sukcesywnie m.in. na stronie www Agencji Badań Medycznych (https://www.abm.gov.pl) oraz Stowarzyszenia GCPpl (https://www.gcppl.org.pl) do 30 października 2021 roku.

Szkolenie jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma materiały oraz zostanie dokonany zwrot kosztów dojazdów na szkolenie lub noclegów.

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliowśc przeprowadzenia szkolenia w formie on line, jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, o czym będą informować na bieżąco. Nie przewidywany jest wówczas zwrot kosztów dojazdu i noclegów

Planowane terminy szkoleń dla lekarzy to: 

 • 1 lipca 2021 - Bydgoszcz godz. 17.00-20.00

 • 19 lipca 2021 – Rajgród godz. 10.00-13.00

 • 4 września 2021

 • 19 września 2021

 • 25 września 2021

 • 9 października 2021

 • 16 października 2021

 • 13 listopada 2021

 • 27 listopada 2021

 • 11 grudnia 2021

Terminy szkoleń mogą ulec zmianie! O zmianach będziemy informowali Pańswa na bieżąco.

Rekrutacja rozpoczyna się 04.06.2021 r. i potrwa do 21.11.2021 r.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Szkolenie kończy sięuzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, spełniający na podstawie oświadczenia (ze wskazanym nr Prawa Wykonywania Zawodu), warunki zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej: 

Art. 6. 1.

Lekarz POZ to lekarz, który:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo

2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo

3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej – z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

2. Lekarzem POZ jest także lekarz:

1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub

2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych – udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).

Lekarzy POZ zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy: janusz.kabata@gp4research.com lub telefoniczny pod numerem tel. 510 081 969.

Proces rekrutacji będzie przebiegać następująco:

 • Rekrutację rozpoczyna proces rejestracji uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Link do formularza: http://gp4research.com/pl/szkolenia

 • Wypełnienie „Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie”, „Formularza zgłoszeniowego do projektu” oraz podpisania „Oświadczenia Uczestnika Projektu”

 • Przesłanie oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym na adres mailowy szkolenia@gp4research.com

Ukończenie każdego z etapów jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji na szkolenie. 

Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości emailowej.

Dodatkowo niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków powoduje, że dany kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji:

1. Nieuzupełnienie formularza uzupełniającego w systemie rekrutacji

2. Nieprzesłanie we wskazanym czasie (decyduje data nadania) któregokolwiek z oryginałów dokumentów wydrukowanych w kolorze. Pozytywnie zweryfikowane dokumenty uprawniają do uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

3. Niepoprawne uzupełnienie (niekompletne wypełnienie) wszystkich pól załączników

Zestaw dokumentów dla kandydatów chcętnych wziąć udział w szkoleniach:

 • REGULAMIN rekrutacji szkoleń (prosimy o zapoznanie się z regulaminem).

 • Kopia dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu.

 • Status lekarza POZ będzie weryfikowany w następujący sposób:

 • Lekarz w procesie rekrutacji na szkolenia podaje nr PWZ, wykonawca sprawdza w CRLiLD nr i zapisuje printscreen z rejestru – do celów kontroli,

 • Lekarz w trakcie specjalizacji powinien przedstawić potwierdzenie odbywania szkolenia specjalizacyjnego: nr karty szkolenia specjalizacyjnego oraz numer wpisu do rejestru osób odbywających specjalizacje, lub printscreen z odpowiednimi informacjami zapisanymi w Systemie Monitorowania Kształcenia – SMK,

 • Lekarz również dostarcza zaświadczenie, że jest zatrudniony w placówce udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

 • Lekarz prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską powinien przedstawić Wyciąg z Księgi Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 • Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu

 • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 • Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Dokumenty dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach (do zapoznania się):

 • Załącznik nr 4 Wzór umowy dla uczestnika

 • Załącznik nr 5 Informacja dotycząca  zwrotu kosztów noclegu

 • Załącznik nr 6 Wniosek o refundację kosztów noclegu)

 • Załącznik nr 7 Informacja dotycząca zwrotu kosztów podróży

 • Załącznik nr 8 Wniosek o refundację przejazdu transportem publicznym

 • Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące refundacji przejazdu samochodem

Nabór trwa do wyczerpania miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.  

Jednocześnie informujemy, że planowanych jest 10 szkoleń, a osoby niezakwalifikowane do wybranego szkolenia mogą aplikować w kolejnych edycjach.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres:  janusz.kabata@gp4research.com


Wydarzenia