Aktualności
5 GRUDNIA 2020 23:45
Autor: Karol Szczukiewicz

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 5 grudnia 2020​

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), Partner projektu pn.Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” nr POWR.05.02.00-00-0008/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; V Oś Priorytetowa - Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych zaprasza do złożenia ofert w ramach Zadania 3 - Podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji do udziału w badaniu klinicznym ww. projektu.

Szczegóły zamówienia wraz niezbędnymi oświadczeniami dostępne są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy złożyć elektronicznie do dnia 14.12.2020 r. do godz. 9:00 na adres: gcppl.projekty@gmail.com. W tytule wiadomości Zamawiający zaleca podanie:

„Oferta na szkolenie dotyczące podniesienia kompetencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę e-mail).


Wydarzenia
  • BRAK WYDARZEŃ