POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce z siedzibą w Warszawie, właściciel serwisu www.gcppl.org.pl.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niniejszego serwisu i w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie jego korzystania, Zarząd Stowarzyszeni przyjął dokument – Politykę Prywatności, która określa w jaki sposób Stowarzyszenie dba o dane osobowe.

 

 1. DEFINICJE UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Stowarzyszenie – Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 59569, posiadające NIP: 951-194-03-64, REGON: 013145837.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.gcppl.org.pl, której właścicielem jest Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, zawierająca informacje o usługach oferowanych przez Stowarzyszenie oraz za pomocą której Użytkownik może złożyć deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu i założyć indywidualne konto w Serwisie oraz skontaktować się w dowolnym celu ze Stowarzyszeniem.

  Użytkownik serwisu (dalej: Użytkownik) – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, w tym składa deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu lub zakłada indywidualne konto w Serwisie lub kontaktuje się ze Stowarzyszeniem poprzez ten serwis.

  Deklaracja członkostwa – formularz znajdujący się w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może skontaktować się ze Stowarzyszeniem w celu przystąpienia do Stowarzyszenia – złożenia deklaracji członkostwa, na podstawie statutu Stowarzyszenia.

  Dane osobowe – dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, w szczególności dane podawane w Deklaracji członkostwa: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres do kontaktu, opis działalności / osiągnięć.

 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce jest administratorem Danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.

  W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikom praw, Stowarzyszenie umożliwia kontakt drogą mailową na adres: stowarzyszenie@gcppl.org.pl lub telefonicznie +48 22 572 59 29.

 3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W SERWISIE, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

  Stowarzyszenie gromadzi Dane osobowe, na których dobrowolne udostępnienie Użytkownik zgodził się w związku z korzystaniem z Serwisu . W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika odbywa się wyłącznie w celu świadczenia danej usługi przez Stowarzyszenie. Serwis automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. w przypadku złożenia Deklaracji członkostwa: imię i nazwisko, adres e-mail, firma, dane do kontaktu, numer telefonu/faksu). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez Stowarzyszenie określonych usług w ramach Serwisu. Poza Danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych Danych osobowych jest dobrowolne.

  Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   

  Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu umożliwia Stowarzyszeniu prowadzenie statystyki korzystania z Serwisu oraz wprowadzanie ułatwień korzystania z Serwisu oraz powoduje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu. W tych celach Stowarzyszenie może przetwarzać Dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP Użytkownika, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

   

  Uzasadnione jest przetwarzanie Danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu rozpatrywania wniosków lub odpowiedzi na pytania. Zakres przetwarzanych Danych osobowych obejmuje w takim wypadku Dane podane przez Użytkownika, ewentualnie Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług Stowarzyszenia, będących przyczyną wniosku lub pytania, jak również Dane zawarte w dokumentach dołączonych do wniosku lub pytania.

  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Stowarzyszenie oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami, opartych na rzetelności i lojalności.

 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Świadczenie usług w ramach Serwisu (np. wysyłanie materiałów informacyjnych lub zapewnienie rozwiązań technicznych) uzasadnia powierzenie Danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom niż Stowarzyszenie, od których Stowarzyszenie wymaga ochrony danych, nieudostępniania ich niepowołanym osobom oraz zabezpieczenia ich zgodnie z prawem. Dane osobowe Użytkowników nie są przesyłane do żadnych innych stron trzecich.

  Stowarzyszenie udostępnia Dane osobowe Użytkownika, jeżeli zwrócą się do Stowarzyszenia o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji wybranej przez Użytkownika usługi w ramach Serwisu oraz związanych z nim funkcjonalności. Po zakończeniu świadczenia tych usług Dane będą przechowywane przez Stowarzyszenie przez okres wymagany przez przepisy prawa dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Stowarzyszenia.

  Dane osobowe przechowywane są również przez okres członkostwa Użytkownika w Stowarzyszeniu – w związku z jego przystąpieniem do Stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkostwa lub istnienia indywidualnego konta Użytkownika założonego w Serwisie. W wyniku rezygnacji lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub po usunięciu konta przez Użytkownika lub usunięciu konta na podstawie decyzji Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, Dane będą przechowywane przez Stowarzyszenie przez okres wymagany przez przepisy prawa dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu.

 6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Stowarzyszenie zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wskazanych poniżej.

  1. Prawo dostępu do Danych

   Użytkownik ma prawo uzyskać od Stowarzyszenia potwierdzenie, czy Stowarzyszenie przetwarza Dane osobowe dotyczące Użytkownika i w przypadku odpowiedzi twierdzącej ma prawo:

   1. uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych;

   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych Danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

   3. uzyskać kopię swoich Danych osobowych.

   Podstawa prawna: art. 15 RODO.

  2. Prawo do sprostowania Danych

   Użytkownik ma prawo żądać od Stowarzyszenia sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) podanych przez siebie Danych osobowych.

   Podstawa prawna: art. 16 RODO

  3. Prawo do przenoszenia Danych

   Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane osobowe, które dostarczył Stowarzyszeniu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Użytkownik ma również prawo żądać, by Dane osobowe Użytkownika zostały przesłane przez Stowarzyszenie bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

   Dane osobowe Stowarzyszenie może wysyłać w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

   Podstawa prawna: art. 20 RODO

  4. Prawo do cofnięcia zgody

   Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił jej w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Stowarzyszenie zgodnie z prawem przed jej cofnięciem, ale może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

   Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  5. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania Danych

   Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, jeżeli Stowarzyszenie przetwarza Dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji.

   Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, Stowarzyszenie usunie Dane, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

   Podstawa prawna: art. 21 RODO.

  6. Prawo do usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”)

   Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Danych osobowych dotyczących Użytkownika.

   Użytkownik ma prawo żądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli:

   1. wycofa określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;

   2. Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania Danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

   4. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   Pomimo żądania usunięcia Danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Stowarzyszenie może zachować niektóre Dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane Stowarzyszenie zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Stowarzyszenia.

   Podstawa prawna: art. 17 RODO.

  7. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych

   Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, co powoduje, że do czasu jego rozpatrzenia Stowarzyszenie uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług związanych z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem.

   Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy kwestionuje prawidłowość Danych osobowych dotyczących Użytkownika – ograniczenie przetwarzania nastąpi na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

   2. gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik żąda ograniczenia ich wykorzystania;

   3. gdy Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez Stowarzyszenie, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. gdy wniesie sprzeciw wobec wykorzystania Danych osobowych dotyczących Użytkownika – ograniczenie przetwarzania nastąpi na czas potrzebny do rozstrzygnięcia czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Stowarzyszenie, przetwarzając Dane osobowe dotyczące Użytkownika.

   Podstawa prawna: art. 18 RODO.

   Stowarzyszenie spełni żądania wskazane powyżej albo odmówi spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po otrzymaniu żądania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Stowarzyszenie nie będzie mogło spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy uprzednio informując Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.

   Użytkownik ma prawo zgłaszać do Stowarzyszenia jakiekolwiek zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Danych osobowych oraz realizacji uprawnień, o których mowa powyżej.

   Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu ochrony Danych osobowych.

 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika.

 8. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

  Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownik otrzymuje komunikat wyraźnie informujący o korzystaniu przez Stowarzyszenie z plików cookie. Użytkownik ma pełną kontrolę na temat sposobu korzystania z Serwisu.

  Z plików cookie Stowarzyszenie korzysta wyłącznie w celu zapewnienia łatwiejszego użycia Serwisu. Poszczególne podstrony mogą zapisywać w plikach cookie Dane osobowe Użytkownika (np. w celu uniknięcia konieczności ponownego wprowadzania danych dostępowych) pod warunkiem uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika. Co do zasady nawet po wyłączeniu obsługi plików cookie w przeglądarce Użytkownik nadal ma dostęp do wszystkich informacji dostępnych publicznie w Serwisie. W takiej sytuacji może jednak dojść do ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Stosownie do potrzeb Stowarzyszenie może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu.