Stowarzyszenie

TEKST JEDNOLITY

zgodnie z podjętą uchwałą na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia dnia 13.06.2017.

STATUTU STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOBREJ PRAKTYKI BADAŃ KLINICZNYCH W POLSCE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie: "STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOBREJ PRAKTYKI BADAŃ KLINICZNYCH W POLSCE" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

1) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wprowadzaniu w  życie zasad etyki i rzetelności badań klinicznych (Good Clinical Pratice - GCP),

2) tworzenie atmosfery zaufania i szacunku do nowoczesnych medycznych badań klinicznych,

3) upowszechnianie i uporządkowanie oraz rozwijanie tych badań w kontaktach z  ośrodkami medycznymi w kraju,

4) przyczynianie się do stworzenia forum do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w dziedzinę badań klinicznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późń zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§6

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1) wszechstronne propagowanie metod i technik zgodnych z zasadami etyki i rzetelności prowadzenia badań klinicznych, 2)współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 

3) współpracę z instytucjami państwowymi,

4) współpracę z osobami i instytucjami w zbieraniu informacji i wymianie doświadczeń w  dziedzinie nowoczesnych badań klinicznych,

5) doradztwo, pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia określonych w §1,

6) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 7)inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów stowarzyszenia.

§7

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

58.11.Z - Wydawanie książek;

58.13.Z - Wydawanie gazet;

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania;

63.12.Z - Działalność portali internetowych;

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i  humanistycznych;

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§8

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) jest związany z prowadzeniem badań klinicznych według zasad etyki i rzetelności,

2) oraz przedstawi opinię (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§10

Warunkiem nabycia członkostwa Stowarzyszenia jest przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

Kandydat którego kandydatura została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia nabywa członkostwo z momentem uiszczenia składki za pierwszy rok członkostwa w  Stowarzyszeniu.

§11

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbać o jego dobre imię,

3) zabiegać o dobrą opinię społeczną związaną z prowadzeniem badań klinicznych według zasad etyki i rzetelności,

4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,

6) regularnie i terminowo opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w  szczególności:

1) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,

2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3) nosić odznaki Stowarzyszenia,

4) korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia w swojej działalności związanej z  prowadzeniem badań klinicznych,

5) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

6) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§12

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §11 ust.2 pkt 2-6.

5. Członkowie wspierający zobowiązani są regularnie i terminowo opłacać składki. Ustalenie wysokości składek członkowskich należnych od członków wspierających należy do kompetencji Zarządu.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba mające wybitne zasługi dla rozwoju badań klinicznych prowadzonych zgodnie ze standardami GCP w Polsce, która została zgłoszony drogą pisemną przez co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

8. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 11 ustęp 1 (punkty 1-5) Członkowie honorowi korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionym w paragrafie 11 ustęp 2. 9. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki Członkostwa honorowego Stowarzyszenia dotyczą zapisy paragrafu 13 (z wyjątkiem punktu 2c) i paragrafu 14

§13

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z  przyczyn określonych lit.a i b,

e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

3) śmierć członka.

§14

1. Uchwałę Zarządu w przedmiocie wykluczenia doręcza się członkowi Stowarzyszenia, którego uchwała ta dotyczy.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy złożyć na ręce Zarządu w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia członkowi Stowarzyszenia uchwały w przedmiocie jego wykluczenia. Odwołanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński,

5) komisje powołane przez Walne Zebranie Członków dla określonych spraw.

§16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. Każdy członek wybieralnych władz Stowarzyszenia może zostać odwołany w każdym czasie. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkiem wybieralnych władz Stowarzyszenia może być wyłącznie zwyczajny członek Stowarzyszenia.

§17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 50% członków zwyczajnych stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z  głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,

g) uchwalanie zmian Statutu,

h) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

k) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

l) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność wybieralnych władz Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, zapadają zwykłą większością głosów zwyczajnych członków Stowarzyszenia, przy zachowaniu quorum wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Do podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków nie stosuje się postanowień § 17 Statutu.

6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz innych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w  pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§19

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i od 2 do 4 innych członków Zarządu.

3. Wśród członków Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zebrania,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich,

f)  przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,

d) przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania z kontroli pracy Stowarzyszenia.

§21

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku lub skargi członka Stowarzyszenia, dotyczących przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, a także obowiązujących zasad etyki, z  wyłączeniem skarg na działalność wybieralnych władz Stowarzyszenia.

3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

5. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego doręcza się stronom sporu. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, stronom sporu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy złożyć na ręce Zarządu w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia orzeczenia stronom sporu. Odwołanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

6. Orzeczenia Sądu zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§22

W razie zmniejszenia sie składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 pkt 2, 3, 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku zmniejszenia składu wyżej wskazanych władz Stowarzyszenia o połowę lub więcej członków, uzupełnienia składu dokonuje władza upoważniona do powoływania tych członków.

§23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności gospodarczej, oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Koni​ec